VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Floara Emotion s.r.o

se sídlem Senovážné nám. 978/23, Praha 1, 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ostravě, sp.zn. C 38476

 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup seminářů, konzultací a poskytování poradenských služeb (dále též jen jako „služby“) přes webové rozhraní www.araretama.cz; www.lenkasiwkova.cz; www.medicinazenstvi.cz; www.sesterstvi.cz nebo na základě mailové či telefonické objednávky u Floara Emotion s.r.o. - Lenka Siwková IČ: 29392578, se sídlem Senovážné nám. 978/23, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ostravě, sp.zn. C38476.

1.    Poskytování služeb probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou ve  smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s poskytováním služeb nebo s užíváním internetových stránek www.araretama.cz souvisí.

2.    Přejeme si, aby pro vás naše služby byly přínosné a aby čas strávený na našich webových stránkách byl pro vás příjemný a abyste přesně věděli, co u nás na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

3.    VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním služby. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že uhradíte zálohovou fakturu na objednanou službu nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat službu přesně podle vaší objednávky).

4.    Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

I.Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření smlouvy

IV. Cena produktů a platba

V. Dodací a storno podmínky – semináře

VI. Odstoupení od smlouvy

VII. Práva z vadného plnění

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

IX. Závěrečná ustanovení

 

II. Důležité pojmy (definice)

 

1.    PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je společnost:

Floara Emotion s.r.o.

IČ: 29392578

Prodávající není plátce DPH

se sídlem Senovážné nám. 978/23, 110 00, Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku

Adresa pro doručování: Lenka Siwková, Anežky České 1119/H, 252 29  Dobřichovice

Kontaktní telefon: +420 604235931

Adresa pro doručování elektronické pošty: esence@araretama.cz

2.            KUPUJÍCÍ. Kupujícím je ten, kdo uzavře prostřednictvím webového rozhraní www.araretama.cz nebo na základě mailové či telefonické objednávky s Lenkou Siwkovou jako Prodávajícím smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3.    SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4.    SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele.

5.    SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.araretama.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6.    ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.    UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud se zaregistrujete na webových stránkách www.araretama.cz, zřídíme vám uživatelský účet. K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje na vaši mailovou adresu. Zavazujete se zavazovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností ze smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

III. Objednávka a uzavření smlouvy přes webové rozhraní

 

1.    Kupující objednává produkt přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře, mailem nebo telefonicky.

2.    POPIS SLUŽBY. Na webovém rozhraní je uveden popis služby, místo a termín konání. Podrobné organizační informace jsou zaslány zájemci o službu mailem společně se zálohovou fakturou, obchodními podmínkami, formulářem na odstoupení od smlouvy.

3.    OBJEDNÁNÍ SLUŽBY. Pro objednání služby přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednané službě – název semináře, údaje pro fakturaci a kontaktní údaje.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Zaplacením zálohové faktury alespoň ve výši 50% je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

4.            Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám.

 

IV. Cena služby a platba

1.    CENA SLUŽBY. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Kalkulovaná cena uvedená v zálohové faktuře je již konečnou cenou.

2.    Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3.    Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vás připustit k semináři až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4.    ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsobem:

- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5.  SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu a v případě platby v hotovosti je 50% kupní ceny splatná do  14 dnů ode dne vystavení zálohové faktury. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. A 50% kupní ceny je splatných 14 dní před zahájením semináře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Takto uhrazené částky jsou zálohou na kupní cenu ve výši 100% kupní ceny a o přijetí platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě a obdržíte fakturu.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

 

V. Dodací a storno podmínky - semináře

1.    Na základě objednávky účasti na konkrétním semináři přes webové rozhraní vám bude zaslaná zálohová faktura. Po jejím uhrazení minimálně ve výši 50% vám bude potvrzeno místo na semináři a zaslány podrobnější pokyny k semináři. Objednávku je možné učinit nejpozději 7 dní před konáním semináře. Pozdější přihlášku je možné akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě. Zařazení na seminář až do vyčerpání celé kapacity se řídí pořadím došlých objednávek.

2.    V případě, že by seminář musel být z vážných důvodů na straně přednášející zrušen nebo přesunut na jiný termín, obdržíte obratem zpět uhrazenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní seminář dle vašeho výběru. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.

3.    V případě, že se nebudete moci semináře z vážných důvodů zúčastnit, je možné, aby se místo vás účastnila jiná osoba.

4.    V případě zrušení účasti na semináři z vaší strany nejpozději 8 týdnů před konáním semináře vám bude vrácena celá cena semináře, v případě zrušení účasti později je platba nevratná. Každý takový případ pak budeme posuzovat individuálně a pomůžeme hledat náhradníka, tak abychom vám maximálně vyšli vstříc.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 

1.    Je-li předmětem smlouvy dodání služby (konzultace, poradenských služeb), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaplacením zálohové faktury udělujete výslovný souhlas, aby vám byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) NOZ).

2.    Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na esence@araretama.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete v příloze mailu potvrzujícím přijetí vaší objednávky. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

3.    Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem.

4.    Je-li Vám společně se službou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

VII. Práva z vadného plnění

1.    Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 NOZ.

2.    Jako Prodávající vám odpovídáme, že poskytnutý produkt nebo služba nemá vady. Vadu u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby.

3.    V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě (zejména poskytnutím opravné služby) nebo výskytu většího počtu vad máte právo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na poskytnutí opravné služby, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám opravnou službu bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

4.    Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste vadu sami způsobili.

5.    Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

6.    Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na naši elektronickou adresu esence@araretama.cz, nebo zaslat písemně na naši adresu uvedenou v čl. II VOP případně uplatnit osobně. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese esence@araretama.cz

1.    Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

2.    Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

3.    Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

IX. Závěrečná ustanovení

1.    Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2.    Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3.    Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.

4.    Tyto VOP jsou účinné od 1. 7. 2019